Tiêu chuẩn 4 : Hoạt động đào tạo (7 tiêu chí)
Tiêu chí 4.4 : Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề.

Từ khóa: Phương pháp, quy trình kiểm tra đánh giá, đa dạng, nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng, phù hợp hình thức đào tạo, đảm bảo chất lượng, đánh giá mức độ tích lũy.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các miêu tả chi tiết/đề cương chi tiết môn học;
       Các kế hoạch đảm bảo chất lượng các chương trình đào tạo;
       Các tài liệu về kiểm tra đánh giá: quy chế, quy định về kiểm tra đánh giá như ra đề và chấm bài, các tài liệu phổ biến phương pháp kiểm tra đánh giá, các quyết định thành lập hội đồng thi -
      
       kiểm tra đánh giá, các biên bản chấm thi, các đơn thư khiếu nại … ;
       Các minh chứng khác liên quan đến kiểm tra đánh giá kết quả học tập của nhà trường .

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường đã triển khai phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá: đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và
      
       phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo không?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu ra được các các phương pháp và tổ chức kiểm tra đánh giá mà trường sử dụng, nhờ nó đã đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về
      
       kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề không?.

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Đánh giá các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường?
       Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đảm bảo tính nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với hình thức đào tạo hay không? có đảm bảo mặt bằng chất lượng
      
       giữa các hình thức đào tạo hay không?
       Các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá của trường có đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề
      
       không?
       Kể tên các đơn vị (khoa/bộ môn) hoặc chương trình đào tạo sử dụng các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá còn chưa công bằng, chính xác hoặc chưa phù hợp với mục tiêu đào tạo;
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến các phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá;
       Xem xét các bài làm/bài luận về nhà/bài khóa luận trong các năm trước;
       Xem xét các minh chứng về hệ thống kiểm tra có thể đánh giá được các khả năng thực hành và và năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề của người học;
       Phỏng vấn: Các chủ nhiệm khoa/bộ môn, giảng viên, các nhà giáo dục, giảng viên, người học và cựu sinh viên về hoạt động kiểm tra đánh giá của nhà trường có đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí nêu
      
       ra không?