Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.6 : Chương trình giáo dục được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá

Từ khóa: Chương trình, đánh giá, cải tiến, chất lượng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các tài liệu/minh chứng miêu tả các nguyên tắc, quy định và quy trình đánh giá chương trình đào tạo;
       Các tài liệu/minh chứng miêu tả các hệ thống quản lý chất lượng của nhà trường;
       Các tài liệu/minh chứng về các chương trình, nội dung/biên bản của các cuộc họp về đánh giá và cải tiến chương trình;
       Các cơ chế quản lý, nguồn lực (nhân sự, tài chính) dành cho đánh giá và cải tiến chương trình;
       Các khảo sát giảng viên và người học về chất lượng chương trình;
       Các minh chứng khác liên quan đến đánh giá và cải tiến chất lượng của các chương trình giáo dục trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ các chương trình trong trường có được định kì xem xét đánh giá không? Nếu có, có bao nhiêu chương trình đã được xem xét trong thời gian qua?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ kết quả đánh giá có được dùng để cải tiến chất lượng chương trình không? Có minh chứng nào không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Nhà trường có thành lập hội đồng xem xét việc đánh giá và xem xét các chương trình đã được cải tiến không?
       Các ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về kết quả đánh giá các chương trình? Các chương trình đã được cải tiến?
       Các kế hoạch định kì đánh giá và cải tiến chất lượng đào tạo có được áp dụng cho tất cả các chương trình của trường không?
       Có chương trình nào chưa được định kì đánh giá và cải tiến chất lượng không?
       Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về đánh giá và cải tiến chất lượng chương trình.