Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.5 : Chương trình giáo dục được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình giáo dục khác. -

Từ khóa: Chương trình, thiết kế, liên thông.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông dọc và liên thông ngang, liên thông trong và liên thông ngoài;
       Biên bản các cuộc hội hop về thiết kế chương trình liên thông;
       Biên bản làm việc với các trường đại học/cao đẳng khác về đào tạo liên thông;
       Đề cương chi tiết các học phần/modun/môn học trong chương trình liên thông;
       Các thỏa thuận đào tạo liên thông với các trường đại học/cao đẳng khác;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình đào tạo liên thông hoặc các thỏa thuận giữa các trường/chương trình đào tạo khi người học kết thúc một trình độ đào tạo/chương trình
      
       và chuyển lên một trình độ đào tạo/chương trình cao hơn;
       Các minh chứng khác liên quan đến tính liên thông trong chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ trường có thiết kế các chương trình giáo dục liên thông dọc và liên thông ngang không, kết quả thế nào?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu rõ các chương trình đào tạo thiết kế có đảm bảo tính liên thông theo trình độ và các quy định chuyển đổi trong liên thông không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Các chương trình đào tạo của trường có cho thấy sự gắn kết giữa các trình độ đào tạo khác nhau không?
      Các phương pháp giảng dạy có thay đổi ở các trình độ đào tạo khác nhau không?
      Việc chuyển đổi từ một trình độ đào tạo thấp hơn lên một trình độ đào tạo cao hơn của người học có dễ dàng không?
      Việc chuyển đổi từ hình thức học tập toàn thời gian sang bán thời gian hoặc ngược lại có dễ dàng không?
      Việc chuyển đổi từ một trường đại học này sang một trường đại học khác có dễ dàng không?
      Mức độ tự học của người học theo thời gian học tại trường hoặc khi chuyển lên một trình độ đào tạo khác cao hơn có tăng hay không? Mức độ này có được xác định trong mục tiêu giảng dạy của các giảng viên không?
      Khi tốt nghiệp, chất lượng (kiến thức, kỹ năng…) của người học có thực sự đạt được theo yêu cầu của trình độ đào tạo.
      Phỏng vấn:
      Giảng viên và cán bộ quản lý, một số thành viên hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn và cán bộ quản lý chịu trách nhiệm về xây dựng, thiết kế và phát triển các chương trình đào tạo và
      các đối tượng có liên quan khác về chương trình liên thông;
      Các giảng viên về các quy trình thiết kế chương trình đào tạo và làm thế nào để có sự kết hợp với các trường đại học/cao đẳng khác;
      Người học các trình độ đào tạo cao hơn về các vấn dề chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác;
      Có minh chứng nào cho thấy có các thỏa thuận chuyển đổi liên thông và kế hoạch thực hiện không?
      Chương trình đào tạo có phải là một cản trở cho người học khi chuyển từ trường này sang trường khác không? Hoặc từ trình độ học này sang trình độ học khác không?
      Xác định các chương trình đào tạo nào cần được xây dựng lại để có thể tạo điều kiện cho người học chuyển đổi từ trình độ đào tạo này sang trình độ đào tạo khác, từ trường này sang trường khác dễ dàng;
      Trao đổi các kế hoạch/hoạt động về cải tiến chất lượng chương trình đào tạo liên thông.