Tiêu chuẩn 3 : Chương trình giáo dục
Tiêu chí 3.4 : Chương trình giáo dục được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

Từ khóa: Chương trình, bổ sung, điểu chỉnh, tham khảo, phản hồi, đáp ứng.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Xem tiêu chí 3.1;
       Biên bản của các cuộc họp về điều chỉnh, bổ sung chương trình giáo dục với cán bộ, giảng viên, ý kiến phản hồi của người học;
       Các tài liệu lưu hành nội bộ có liên quan đến chương trình;
       Các chương trình, chương trình khung và các mục tiêu của chương trình trong vòng 5 năm gần nhất;
       Biên bản của các cuộc họp với các tổ chức chuyên môn/nghề nghiệp, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên về chương trình giáo dục;
       Các minh chứng khác liên quan đến việc bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bày rõ trường định kỳ tổ chức bổ sung, điều chỉnh (chính thức hoặc không chính thức) các chương trình đào tạo không? Có minh chứng nào cho thấy có chương trình đào tạo/khóa học/môn học nào được thay đổi như là kết quả của quá trình bổ sung, điều chỉnh đó không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có làm rõ việc điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, ý kiến các nhà tuyển dụng, người tốt nghiệp, các tổ chức liên quan và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kinh tế-xã hội cần, đặc biệt là của địa phương không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét tính cập nhật của các chương trình đào tạo;
      Xem xét trong bao lâu thì các chương trình đào tạo được bổ sung, điều chỉnh?
      Xác định các đơn vị (khoa/bộ môn) nào cần phải xem xét lại các chương trình đào tạo;
      Kế hoạch bổ sung, điều chỉnh chương trình có được xây dựng dựa trên thực tế của nhà trường và có tham khảo các trường khác không? (đặc biệt là các trường có các chương trình đào tạo cạnh tranh);
      Các chương trình đào tạo có được cập nhật theo thực tế chuyên môn của ngành đào tạo không? Các nhà tuyển dụng có tham gia vào quá trình cập nhật chương trình đào tạo của nhà trường không? Nhà trường có các quy trình định kì xem xét tính thích hợp và cập nhật của các chương trình đào tạo không? Có các minh chứng cho thấy nhà trường có các quy trình bổ sung, điều chỉnh các chương trình đào tạo như là kết quả của việc xem xét đó không?
      Nhà trường có tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế và các chương trình của các nước khác (đặc biệt là các chương trình đào tạo có tính cạnh tranh) không?
      Nhà trường có lấy ý kiến phản hồi của các cựu sinh viên khi xem xét lại các chương trình đào tạo không?
      Phỏng vấn: Giảng viên và cán bộ quản lý các chương trình đào tạo, một số thành viên trong Hội đồng trường, chủ nhiệm khoa/bộ môn, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên.