Tiêu chuẩn 3 : Tiêu chuẩn 3
Tiêu chí 3.4 : Tiêu chí 3.4

Từ khóa: Tiêu chí 3.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: