Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.7 : Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các báo cáo của nhà trường

Từ khóa: Định kỳ, hoạt động, lưu trữ.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quy định về việc báo cáo của các cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Biên bản các cuộc họp với cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Các báo cáo hằng năm báo cáo cho cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý;
       Các hồ sơ lưu trữ các báo cáo trong thời gian 5 năm gần đây;
       Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động báo cáo và lưu trữ của trường:…..

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) đã làm rõ việc nhà trường thực hiện định kỳ các báo cáo lên cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý chưa?
       Nhà trường thực hiện việc báo cáo như thế nào? Có đúng hạn không?
       Định kỳ bao lâu phải báo cáo?
       Nhà trường đã có các quy định về công tác lưu trữ chưa?
       Công tác lưu trữ của trường được tiến hành như thế nào? Hồ sơ được lưu trữ trong bao lâu?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Xem xét các báo cáo định kỳ của trường gửi cơ quan chủ quản và cơ quan quản lý. Các báo cáo này có cho thấy các thông tin đầy đủ về các hoạt động của trường không?
       Các hồ sơ lưu trữ có tuân thủ các quy định không?
       Xem xét các minh chứng là các hồ sơ lưu trữ.
       Phỏng vấn: Cán bộ các phòng ban chức năng để xác nhận tính xác thực của các báo cáo và công tác lưu trữ của trường.