Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.6 : Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường

Từ khóa: Chiến lược, kế hoạch phát triển, phù hợp, chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Kế hoạch chiến lược của nhà trường;
      Các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của trường;
      Kế hoạch quản lý chiến lược của trường;
      Các chính sách và biện pháp giám sát và đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
      Các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ đánh giá của nhà trường về việc thực hiện các kế hoạch chiến lược;
      Các minh chứng khác liên quan đến chiến lược phát triển của trường:….
      Các câu hỏi dành cho tiêu chí này
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ trường có các kế hoạch chiến lược, các kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có chỉ rõ nhà trường có những chính sách và biện pháp nào để giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch không?
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cho thấy kế hoạch phát triển của trường được định kỳ đánh giá tiến độ thực hiện và có những điều chỉnh kịp thời để phù hợp với chuyển biến mới của trường không?

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Tìm các thông tin và các tài liệu để khẳng định trường có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng của trường;
       Tìm các thông tin và các tài liệu trường về các chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của trường;
       Tìm các thông tin và các tài liệu đánh giá hiệu quả của việc thực hiện các kế hoạch của trường.

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;
       Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
       Tham khảo website của nhà trường.
       Phỏng vấn: Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của trường.