Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.5 : Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

Từ khóa: Tổ chức, đảm bảo chất lượng, chuyên trách, có năng lực, triển khai, duy trì, nâng cao, hoạt động.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Quyết định thành lập tổ chức và bổ nhiệm cán bộ chuyên trách đảm bảo chất lượng của trường;
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Các văn bản đánh giá các hoạt động của nhà trường;
       Các kế hoạch từng năm, 5 năm gần nhất về đảm bảo chất lượng;
       Các minh chứng khác liên quan đến tổ chức và công tác đảm bảo chất lượng của trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ trường có bộ phận đảm bảo chất lượng hoặc đánh giá chất lượng và chức năng nhiệm vụ của bộ phận này không?
       Nếu có, có minh chứng nào cho thấy các quy định dành cho bộ phận này cũng như các kế hoạch đánh giá các hoạt động cụ thể của đơn vị như thế nào?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có trình bầy rõ đội ngũ cán bộ của bộ phận này có đủ năng lực để triển khai hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được trao hay không?

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm kiếm các minh chứng và các tài liệu để khẳng định trường có các hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua một tổ chức cụ thể của mình. Các tài liệu có thể là:
       Các quy định của nhà trường hoặc các sách hướng dẫn về đảm bảo chất lượng;
       Các quy định của trường hoặc các sách hướng dẫn về quản lý;
       Đánh giá các hoạt động về đánh giá của trường;
       Các kế hoạch 5 năm gần đây nhất.
       Tham khảo website của nhà trường.
       Phỏng vấn: Các giảng viên, người học để tìm kiếm các minh chứng cho thấy rằng các thông tin về việc đánh giá chất lượng được phổ biến rộng rãi, và có góp phần nâng cao chất lượng của trường.