Tiêu chuẩn 2 : Tiêu chuẩn 2
Tiêu chí 2.4 : Tiêu chí 2.4

Từ khóa: Tiêu chí 2.4

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài: