Tiêu chuẩn 2 : Tổ chức và quản lý
Tiêu chí 2.4 : Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đánh giá tốt; các hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Hiệu quả, được đánh giá tốt, đúng quy định.

Các minh chứng có thể sử dụng cho tiêu chí này:
      Các tài liệu về cơ cấu tổ chức của Đảng và các đoàn thể khác trong trường;
       Các tài liệu về hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong trường;
       Các báo cáo tổng kết/kế hoạch hoạt động của công đoàn và Đảng bộ trường;
       Các văn bản tổng kết thi đua, khen thưởng, phê bình nhắc nhở…hàng năm của các tổ chức đoàn thể trong trường;
       Các minh chứng khác liên quan đến hoạt động của các đoàn thể trong trường.

Các câu hỏi dành cho tiêu chí này:
      Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có phân tích vai trò và hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác có hiệu quả và theo đúng quy định của pháp luật? Có những minh chứng nào cho thấy rõ điều đó?
       Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có nêu được các hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường góp phần cho sự đoàn kết, huy động các thành viên nhà trường đóng góp cho sự phát triển của nhà trường? Báo cáo tự đánh giá (phần liên quan đến tiêu chí) có cung cấp các minh chứng không? (Ví dụ: biên bản các cuộc họp, các báo cáo đánh giá…)

Các gợi ý cho Đoàn đánh giá ngoài:
      Tìm hiểu các hoạt động của Đảng và các đoàn thể khác trong nhà trường, các kết luận/đánh giá hàng năm về các hoạt động của Đảng và các đoàn thể;
       Xem xét tính hiệu quả của các hoạt động đoàn thể thông qua việc tìm hiểu về sự tham gia của các đối tượng có liên quan trong trường theo đúng các quy định và quy trình và việc giám sát thực hiện.
       Phỏng vấn: Cán bộ, giảng viên và người học để tìm hiểu tính xác thực của các minh chứng được cung cấp.