Số minh chứng: 455
Ngày tạo: 26/05/2016
 Sổ quản lý thiết bị (sổ theo dõi mượn máy móc phục vụ giảng dạy)
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1