Số minh chứng: 419
Ngày tạo: 27/04/2016
 Sổ chi tiết tài sản cố định của các đơn vị trong trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20