Số minh chứng: 359
Ngày tạo: 10/03/2016
 Chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1