Số minh chứng: 357
Ngày tạo: 10/03/2016
 Quyết định về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính thời kỳ ổn định mới đối với trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File: