Số minh chứng: 350
Ngày tạo: 10/03/2016
 Quyết định thành lập Ban tự quản học sinh sinh viên
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1