Số minh chứng: 344
Ngày tạo: 09/03/2016
 Biên bản họp giao ban
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2