Số minh chứng: 314
Ngày tạo: 09/03/2016
 Thông báo bổ sung sách giáo khoa, giáo trình, tham khảo
 Số/ngày tháng ban hành: năm 2014
 File:
 1 .TB đề xuất danh mục sách mua phục vụ ĐT 2015
 2 .TB đề xuất danh mục sách mua phục vụ ĐT 2016