Số minh chứng: 311
Ngày tạo: 09/03/2016
 Thống kê số liệu sách theo từng ngành học
 Số/ngày tháng ban hành: 2014
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1