Số minh chứng: 304
Ngày tạo: 09/03/2016
 Minh chứng thể hiện các hoạt động được triển khai giữa trường và tổ chức VVOB
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1