Số minh chứng: 298
Ngày tạo: 09/03/2016
 Báo cáo tình hình hợp tác với Nhật bản
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2