Số minh chứng: 288
Ngày tạo: 08/03/2016
 Danh mục các bài báo đăng trên Tạp chí chuyên ngành và tạp chí quốc tế
 Số/ngày tháng ban hành: Từ năm 2009-2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1