Số minh chứng: 270
Ngày tạo: 08/03/2016
 Quyết định thành lập Hội đồng duyệt đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường + Thông báo duyệt đề cương, đề tài nghiên cứu khoa học
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1