Số minh chứng: 223
Ngày tạo: 26/05/2015
 Thông báo về việc khám sức khỏe cho học sinh sinh viên khóa mới hệ chính quy
 Số/ngày tháng ban hành: năm học 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1