Số minh chứng: 222
Ngày tạo: 26/05/2015
 Minh chứng thể hiện việc vận động các nhà tài trợ cấp học bổng cho học sinh sinh viên trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1