Số minh chứng: 219
Ngày tạo: 26/05/2015
 Quy định về việc ban hành công tác giáo viên chủ nhiệm-cố vấn học tập
 Số/ngày tháng ban hành: Số 241/QyD-ĐHPVĐ ngày 1/4/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1