Số minh chứng: 212
Ngày tạo: 22/05/2015
 Quyết định ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị công lập trên địa bàn tỉnh và QĐ công nhận kết quả đặc cách giảng viên trường
 Số/ngày tháng ban hành: Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013 và Số 60/QĐ-UBND ngày 14/1/2014
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2