Số minh chứng: 211
Ngày tạo: 22/05/2015
 Báo cáo công tác Đào tạo, bồi dưỡng năm 2013 và kế hoạch đào tạo năm 2014
 Số/ngày tháng ban hành: Số 1032/ĐHP VĐ ngày 31/12/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1