Số minh chứng: 206
Ngày tạo: 22/05/2015
 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của trường
 Số/ngày tháng ban hành: Số 387/QĐ-ĐHPVĐ ngày 3/8/2009
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1