Số minh chứng: 205
Ngày tạo: 22/05/2015
 Bảng thanh toán giờ thực hiện quy chuẩn
 Số/ngày tháng ban hành: năm 2013-2014, 2014-2015
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1