Số minh chứng: 201
Ngày tạo: 22/05/2015
 Bảng thống kê số lượng cán bộ công chức, viên chức (theo dõi cán bộ)
 Số/ngày tháng ban hành: tháng 12/2013, 2014, 2015
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File: