Số minh chứng: 200
Ngày tạo: 22/05/2015
 Quyết định khen thưởng của cấp trên đối với trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1