Số minh chứng: 198
Ngày tạo: 22/05/2015
 Quy định về tiêu chí bình xét, xếp loại A, B, C và Quy chế thi đua - khen thưởng
 Số/ngày tháng ban hành: Số 816/QĐ-ĐHPVĐ ngày 21/10/2013 và Số 362/ĐHPVĐ ngày 22/4/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2