Số minh chứng: 195
Ngày tạo: 22/05/2015
 Công văn cử cán bộ viên chức tham gia hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên môn, tham quan khảo sát trong và ngoài nước
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2   3   4   5   6   7   8