Số minh chứng: 189
Ngày tạo: 21/05/2015
 Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
 Số/ngày tháng ban hành: Ngày 9/9/2013, ngày 15/9/2014
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1