Số minh chứng: 179
Ngày tạo: 20/05/2015
 Minh chứng thể hiện nhà trường có kế hoạch chuyển quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ linh hoạt, thích hợp, tạo điều kiện cho người học
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2