Số minh chứng: 171
Ngày tạo: 20/05/2015
 Tham dự tập huấn về công tác hành chính
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1