Số minh chứng: 156
Ngày tạo: 20/05/2015
 Minh chứng thể hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giảng viên và nhân viên được phân định rõ ràng
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1