Số minh chứng: 150
Ngày tạo: 19/05/2015
 Hệ thống văn bản về tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng của trường
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1