Số minh chứng: 144
Ngày tạo: 19/05/2015
 Quyết định về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức và miễn nhiệm cán bộ của trường
 Số/ngày tháng ban hành: Số 45/QĐ-ĐHPVĐ ngày 17/1/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1