Số minh chứng: 110
Ngày tạo: 18/05/2015
 Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý đào tạo
 Số/ngày tháng ban hành: Số 981/KH-ĐHPVĐ ngày 9/11/2012, Số 727/TB-ĐHPVĐ ngày 9/10/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1