Số minh chứng: 97
Ngày tạo: 18/05/2015
 Thông báo, báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp và báo cáo kế hoạch cải tiến của các đơn vị
 Số/ngày tháng ban hành: Số 602/TB-ĐHPVĐ ngày 19/8/2013; Tháng 10/2013, 2014
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2