Số minh chứng: 70
Ngày tạo: 12/05/2015
 Thống kê tình hình tổ chức Đảng, Đảng viên
 Số/ngày tháng ban hành: Số 5934-CV/BTGTW ngày 12/3/2014
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1