Số minh chứng: 69
Ngày tạo: 12/05/2015
 Thông báo về việc phân công trách nhiệm các đồng chí ĐUV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020
 Số/ngày tháng ban hành: Số 08-TB/ĐU ngày 30/6/2010
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2