Số minh chứng: 67
Ngày tạo: 12/05/2015
 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Phạm Văn Đồng nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020
 Số/ngày tháng ban hành: 07/QĐ/ĐU ngày 30/6/2010 & 19-QC/ĐU ngày 2/6/2015
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2   3