Số minh chứng: 63
Ngày tạo: 12/05/2015
 Quyết định ban hành các Quy định lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
 Số/ngày tháng ban hành: SỐ 1021/QĐ-ĐHPVĐ ngày 28/11/2012
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1