Số minh chứng: 61
Ngày tạo: 12/05/2015
 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 2013 (2012)
 Số/ngày tháng ban hành: Số 1012/QĐ- ĐHPVĐ ngày 28/11/2013
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1