Số minh chứng: 59
Ngày tạo: 12/05/2015
 Biên bản họp Đảng ủy mở rộng
 Số/ngày tháng ban hành: Năm 2013, 2014, 2015
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2   3   4