Số minh chứng: 56
Ngày tạo: 12/05/2015
 Quyết định về việc ban hành Điều lệ trường đại học
 Số/ngày tháng ban hành: 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1