Số minh chứng: 50
Ngày tạo: 11/05/2015
 Luật giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD
 Số/ngày tháng ban hành: 38/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và số 44/2009/QH12
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1   2