Số minh chứng: 30
Ngày tạo: 01/12/2014
 Quyết định về việc thành lập đơn vị trực thuộc trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành: 25
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1