Số minh chứng: 24
Ngày tạo: 01/12/2014
 Quyết định về việc ban hành tuyên bố mục tiêu cụ thể của trường Đại học Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành: 69/QĐ-ĐHPVĐ
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File:  1