Số minh chứng: 23
Ngày tạo: 01/12/2014
 Sứ mạng của trường được phổ biến trên Website, tờ rơi, pano tại các cơ sở của trường ĐH Phạm Văn Đồng
 Số/ngày tháng ban hành:
 Nơi ban hành:
 Ghi chú:
 File: